مطالب آموزشی

دمای استاندارد استخر، گند زدایی

دمای استاندارد استخر

دمای استاندارد استخر

دمای استاندارد استخر بايد يك تا دو درجه بالاتر از دماي آب باشد اما نبايد بيشتر از 30 درجه سلسيوس شود دماي مناسب براي آب و هواي محيط استخرهاي مختلف در زیر آمده است :

دمای استاندارد استخر

جدول درجه حرارت آب و هوای محیط استخرهای سرپوشیده

افزايش دماي محيط به بيش از 30 درجه سلسيوس موجب تبخير آب روي سطح پوست شده و در نتيجه آن پديده سردايش بدن شناگر اتفاق مي افتد

رطوبت

ميزان رطوبت در محوطه استخر بايد در محدوده 50 تا 60 درصدكنترل گردد.

سرعت جريان هوا

سرعت جريان هوا در محوطه و اطراف استخر بايد حداكثر يك متر بر ثانيه و در اطراف جايگاه تماشاچيان بايد حداكثر 3/0 متر بر ثانيه باشد.

اكوستيك

ميزان سر و صدا در سالنهاي شنا همواره مسئله ساز بوده است، اين ميزان در صورتي كه بيشتر از حد استاندارد باشد ميتواند از لذت شناگران بكاهد و باعث مزاحمت همسايگان( در استخرهاي روباز) گردد.
موضوع اخير را بايد در جانمايي محل سالن استخر و شكل ظاهري سالن مورد ملاحظه دقيق قرار داد.
فضاهاي بزرگ با نازك كاريهاي سخت، صاف و بدون منفذ، سطوح شيشه اي و آب واقع در ترازهاي پائين، همه منعكس كنندههاي مناسبي براي صدا هستند و بنابراين پيش بيني فضاها يا سطوح جذب كننده يا كاهنده صدا در اين نوع مكانها الزامي است. مصالح جاذب صدا ميتواند در ديوارههاي فوقاني و سقف سالن
قرار گيرد.

اين مواد بايد در برابر تخريب ناشي از مواد شيميايي و رطوبت مقاوم باشد. در خصوص طراحي و اجراء سيستم هاي آكوستيك بايد مبحث 18 مقررات ملي ساختمان رعايت گردد.گندزدايي و تصفيه آب استخر آب استخرهاي شنا اگر چه به مصرف شرب نميرسد، اما به لحاظ كيفيت بايد بسيار شبيه به استاندارد آب آشاميدني باشد چرا كه در صورت آلوده بودن و تماس با بدن انسان و يا خورده شدن اتفاقي آن موجب انتقال بيماري به انسان ميشود.

خصوصاً در مواردي كه آب داراي باقيمانده مواد گندزداي فعال مانند كلر به مقدار كافي نيست، باعث ايجاد بيماري ميشود.
علاوه بر باكتريهاي نشانگر آلودگي مدفوعي (اشريشياكلي)، ميكرو ارگانيسمهاي بيماريزاي ديگر نيز در استرپتوكك هاي مدفوعي آب آلوده ديده ميشوند. اين ميكرو ارگانيسم ها شامل: سودوموناس آئروژينوزا ميباشد كه مورد اخير ايجاد عفونتهاي مختلف چشم، گوش و پوست (به خصوص مايكوباكتريوم مارينوم در افراد آسيب پذير و بيماراني كه سيستم دفاعي بدنشان تضعيف شده است) ميكند، ژيارديالامليا آنتامبا و بالانتيديوم كليهيستوليتيكا معمولاً از طريق بلعيدن آب آلوده به كيست، به انسان انتقال مييابد. وجود و نگلريا فلوري گونه هاي آكانتاموبا نيز در آب باعث ايجاد بيماري كشنده
مننگوانسفاليت و عفونت ريوي ميشود. اوسيست كريپتوسپوريديوم نسبت به فرايند كلر زني مقاوم است و عدم كاركرد صحيح فيلترهاي تصفيه باعث شيوع گاسترو آنتريت شديد (از طريق بلعيدن آب آلوده به اوسيست) ميشود.
از طريق پوست به انسان انتقال گونه هاي مختلف شيستوزوماي بيماريزاي انساني نيز به صورت سركر مييابد مانند شيستوزوما هماتوبيوم (عامل خارش پا) عامل بيلارزيوس مثانه و شيستوزومابويس شناگران.
در هر صورت عدم رعايت استانداردهاي بهداشتي مي تواند بيماري هاي بسياري نظير حصبه، شبه حصبه، اسهال، عفونت هاي گوش و حلق و بيني و يا حتي بيماريهاي مقاربتي را به شخص استفاده كننده از آب آلوده استخر منتقل نمايد. دمای استاندارد استخر
با گندزدايي و زلال سازي دائمي و صحيح، مي توان آب استخر را در سطح بهداشتي قابل قبولي نگهداشت.

ويژگي هاي آب استخر

در تصفيه و گندزدايي آب استخرهاي شنا بايد ويژگيها و الزامات باكتريولوژيكي، فيزيكي و شيميايي
مناسبي براي آب استخر شنا مد نظر قرار گيرد.

يادآوري –
نمونه برداري براي انجام آزمونهاي لازم بايد مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 4208 سال 1385 انجام گيرد.

ويژگي هاي باكتريولوژيكي آب

ويژگي هاي باكتريولوژيكي آب استخرهاي شنا بايد مطابق زیر باشد:

Photo 1662753071187

ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي آب

 • گندزدايي( ضدعفوني كردن) آب استخر
  استخرهاي شنا بايد به گونه اي طراحي گردند كه آب آنها بطور مستمر توسط مواد شيميايي و يا روشـهاي
  مناسب ديگر مورد عمليات ضدعفوني كردن قرار بگيرد و ترجيحاً فرايند كنترل ميزان مـ واد شـيميايي اصـلي
  آن نيز به صورت خودكار انجام شود.
 • دستگاه تزريق مواد ضد عفوني كننده
  يك دستگاه خودكار كه عمليات تزريق افزودني هاي لازم جهت ضدعفوني كردن آب را انجام مي دهـد و
  به راحتي قابل تنظيم شدن مي باشد، بايد در مجموعه استخر قرار داشته باشد.
 • ساختار تجهيزات ضدعفوني كننده
  تزريق كننده هاي دستگاه ضدعفوني كننده بايد ساختاري كاملاً محكم داشـته و از مـوادي سـاخته شـده
  باشد كه در برابر سايش و خوردگي و اثرات شيميايي ناشي از محلول ها و بخـارات ضـدعفوني كننـده مقـاوم
  باشد. همچنين نبايد به راحتي تحت تاثير استفاده مداوم و مستمر از كار بيافتد.

 

1662753781412

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *