مطالب آموزشی

فیلترهای استخر و فیلتراسیون

فیلتر شنی و فیلتراسیون

انواع فیلترهای استخر و فیلتراسیون

يكي از مهمترين و حساسترين مباحثي كه بايد در طراحي تاسيسات استخر در نظر داشت، بحث فيلتراسيون آب استخر ميباشد که درباره اهميت اين موضوع بايد گفت كه اگر تصفيه آب استخر به صورت صحيح انجام نگيرد، استفاده از استخر غير ممكن خواهد بود.

فيلترها به منظور جداكردن آلودگي هايي همچون ميكرو ارگانيسمها و بعضي باكتريها مورد استفاده قرار ميگيرند.
در فرايند فيلتراسيون، اولين بخش از آبي كه از استخر بيرون كشيده ميشود را ميتوان به عنوان آب
كاملاً كثيف در نظر گرفت. به لحاظ اختلاط دائمي آب تميز ورودي و آب كثيف باقيمانده در استخر، هربخش بعدي آب خارج شده تركيبي خواهد بود از نسبت كمتري آب كثيف و مقدار بيشتري آب تميز.

در انتهاي يك بار گردش كامل، وقتي كه آب فيلتر ميشود، درصد تصفيه آب %63 بعد از دو بار گردش درحدود %86 و بعد از سه بار گردش %95 خواهد بود. بعد از سه بار گردش افزايش درصد تصفيه اندك ميباشد كه اين نشان ميدهد كه با سه بار گردش، آب به نحو مطلوبي تصفيه ميشود اما اين تحت شرايطي است كه کلیه تجهيزات و دستگاهها به صورت ايده آل عمل نموده و مواد جاذب و نگه دارنده ذرات معلق آب نو باشند.

بنابر اين در شرايط واقعي جهت دستيابي به نتيجه مطلوب براساس راندمان سيستم فيلتراسيون، گردش آب بايد به تعداد مورد نياز ادامه يابد.

فيلتر شني

فيلترهاي شني ارزان ترين و متداول ترين نوع فيلترها بـراي اسـتخرهاي شـنا مـي باشـند. مـاده فيلتـر از اندازههاي مناسبي از ماسه الك شده با خرده كوارتز و خرده سنگ شن به ارتفـاع حـداقل 90 سـانتي متـرتشكيل مي گردد.

نتيجه مطلوب زماني بدسـت مـيآيـد كـه انـدازه ذرات ماسـه 0/4 ميلـي متـر بـا ضـريب يكنواختي حداكثر 1/75باشد، ماسه بايد از خاك رس، مواد ارگانيك و مواد قابـل انحـلال تـشكيل شـود.

در بالاي سطح بستر ماسه بايد يك فاصله آزاد تقريباً 45 سانتي متر ايجاد نمود تا هنگام پس شـويي فيلتـر، از هدر رفتن بيش از حد ماده فيلتر جلوگيري شود. جهت جريان آب در آنها هنگام تـصفيه از بـالا بـه پـايين و هنگام پس شويي از پايين به بالا است. بدون يك ماده منعقد كننده فيلتر ماسهاي فقط براي جدا كردن مواد جامد درشت از آب در گردش موثر است.

اما در صورت اضافه كردن يك ماده منعقد كننده، ماسه فيلتر جهت جدا كردن مواد جامد معلق و باكتريها بسيار موثر خواهد شد. به طور كلي دسـتگاههاي فيلتـر شـني در دو نوع ثقلي و تحت فشار ساخته مي شود كه در تصفيه خانه هاي استخرهاي شنا عمدتاً نوع تحت فشار كـاربرد دارد.

فيلترهاي شني تحت فشار به دو دسته افقي و قـائم تقـسيم بنـدي مـي شـوند.
در خصوص فيلترهاي شني توجه به موارد زير الزامي است:
الف- در فيلترهاي ماسه اي كه بر مبناي فشار ثقل كار مي كنند، نبايد نرخ فيلتـر كـردن آنهـا بيـشتر از 3 گالن- دقيقه بر فوت مربع يا 123
mlit2 در دقيقه باشد. فيلترهاي ماسه اي با قابليت فيلتـر مـضاعف تحـت فشار يا خلاء مي توانند با نرخ فيلتراسيون 15گالن – دقيقه بر فوت مربع يا 613 mlit2 در دقيقه كار كنند.
در فيلترهاي شني چند محفظه اي
با عملكرد سريع نيز نرخ فيلتراسيون نبايد بيشتر از 3گالن- دقيقـه بـر فوت مربع يا 123 mlit2در دقيقه باشد. در فيلترهاي شني چند محفظه اي با عملكرد فوق سريع نـرخ فيلتـركردن نبايد از 5گالن- دقيقه بر فوت مربع يا 204 mlit2در دقيقه به ازاء سطح مقطع فيلتر بيشتر شود.
ب- شيرهاي تخليه فيلترها بايد به صورت روزانه باز شوند. در صورت نياز براي خارج كردن هواي جمع شـده در فيلتر بايد شيرها را به دفعات بيشتري در طول روز باز نمود.
پ- فيلترهاي شني بايد با دبي 12تا 15گالن – دقيقه بر فـوت مربـع 490تـا 613
mlit2 در دقيقـه و يـا
مطابق آنچه سازنده پيشنهاد نموده است پس شويي شود.

فيلترهاي دياتوميت

در اين فيلترها ماده فيلتر عبارت است از پودر فسيل باقيمانده از گياهان و جانداران دريايي ميكروسكوپي.
اين فيلترها متشكل است از استوانه هاي متعددي كه به طور عمودي و از يك صفحه چند بخشي آويزانند.
جنس اين استوانه ها از مونل آلياژي از نيكل، مس، آهن و منگنز اكسيد آلومينيوم و ساير مواد خنثي است كه ميان سوراخهاي تنگ يك غربال، بافته شده اند و روي آنها پوشش خاك دياتوميت فيلتر نگهداشته ميشود.

آب در گردش، خاك را روي المنت فيلتر مينشاند. دياتوميت ها آنقدر كوچك و ريزند كه ميكرو ارگانيسم ها و باكتريهاي با ابعاد 3تا 5ميكرون را بدون نياز به افزودن ماده منعقد كننده يا قليا، از آب جدا ميكند.

شدت جريان آب درگذر از فيلتر خاك دياتوميت بين 2تا 4گالن- دقيقه بر فوت مربع يا 82 تا 164لیتر در دقيقه است.

جهت جريان آب در اين فيلتر از پايين به بالا است و اين موجب ميشود كه فشار آب، لايه رسوبي تشكيل شده روي غربالهاي استوانهاي المنت هاي فيلتر را در جاي خود نگه دارد. وقتي كه جريان متوقف ميشود، بخش عمده لايه رسوبي فيلتر خواهد افتاد.

اين امر چنانچه استخر كار مداوم يعني 24ساعته داشته باشد، مسئله ايجاد نميكند. اما اگر الزام باشد به صورت تناوبي وقفه هايي در گردش آب ايجاد گردد، مسير ميانبر باي پس و نصب يك پمپ كوچك در سيستم تداوم جريان آب در فيلتر حفظ شده و لذا لايه رسوبي المنت ها در جاي خود خواهد ماند. پس شويي اين نوع فيلتر نيازي به آب اضافي ندارد و تنها بايد فشار افزايش داده شود تا اجرام باقيمانده بر روي غربال المنت ها، جدا شوند.

اين فشار اضافي با تعبيه يك شير سريع بند در خط پس شويي و استفاده از ضربه قوچ حاصله از باز و بسته كردن اين شير تامين خواهد شد.

ضمن پس شويي، ماده فيلتر از روي المنت ها شسته ميشوند و لذا بايد جايگزين گردند.
جريان آب پس شو بايد در يك چاهك باز تخليه گرديده و از آنجا تحت نيروي ثقل يا توسط يك پمپ به
يك مجراي باز فاضلاب ريخته شوند.
مزاياي استفاده از فيلترهاي خاك دياتوميت براي استخرهاي شنا مشهود است. اين فيلترها به لحاظ بيشتر بودن شدت جريان مجاز و اين واقعيت كه مساحت فيلتر همان مساحت سطح المنت عمودي است، به سطح نشيمن كمتري نياز دارد. اين در حالي است كه فيلترهاي ماسهاي به سطح نشيمني معادل سطحي كه 
شدت جريان كمتر محاسبه ميشود، نيازمندند.

مضافاً حذف منعقد كنندهها و قلياها از سيستم دياتوميت، نياز به كنترل شيميايي و وسايل اضافي را كاهش داده و از مشكلات نگهداري سيستم خواهد كاست 

 فيلترهاي كارتريجي

یکی از تجهیزات استخر فیلترهای کارتریجی می باشد. اين نوع فيلتر داراي يك محفظه با 3يا 4 فيلتر استوانه اي شكل است كه حاوي الياف پلي استر بوده و ذرات ريز موجود در آب را به اندازه 5 تا 10 ميكرون از آب جدا مي كند.
الف- دبي آب عبوري از فيلترهاي كارتريجي نبايد بيشتر از دبي ارايه شـده در طراحـي اوليـه و يـا بيـشتر از 0/375 گالن – دقيقه بر فوت مربع 15/3 mlit2در دقيقه شود.
ب- تميز كردن فيلترهاي كارتريجي بايد مطابق با دستورالعمل هاي ارايه شده توسط سـازنده باشـد. همـواره بايد يك دست كامل از كارتريج اين فيلترها در محل وجود داشته باشد تا در صورت نياز فوراً تعويض گردد.

فيلتر ذغالي

يكي از روشهاي مناسب براي حذف بو و طعم آب، جذب عوامل مولد بو و طعم ميباشد. ذغال فعال با خاصيت جذب سطحي بالاي خود قادر است، طعم و بوي ناخوشايند آب را حذف كند. نوع ذغال فعال، دما و pHآب، از جمله عوامل موثر بر كارايي و بازدهي ذغال فعال ميباشد. فيلتر ذغالي متشكل از لايههاي ذغال فعال دانهاي ميباشد.

اين فيلتر قادر است، تركيبات فنلي و كلر آزاد آب را – كه عامل ايجاد بو و طعم نامطبوع ميباشند- جذب كند. توصيه ميشود فيلتر ذغالي هر شش ماه يك بار شستشو و احياء گردد.

براي اين منظور كافي است پس از شستشوي معكوس فيلتر، دانه هاي ذغال به مدت 20 الي 30 دقيقه با بخار آب كم فشار شستشو داده شود.

در صورتي كه فيلتر ذغالي مدت زيادي بدون استفاده رها شده باشد، بايد با آب كلردار شسته شود تا باكتريها و ديگر عوامل بيولوژيكي از سطح دانههاي ذغال فعال زدوده شوند.

ساير روشهاي فيلتراسيون

استفاده از روشهاي ديگر فيلتراسيون در صورتي مجاز خواهد بود كه عملكرد آن توسط مرجع صادر كننده
مجوز مورد تاييد قرار گيرد.

  • دستگاه خلاء ساز

كليه استخرهاي شنا بايد داراي يك سيستم تامين خلاء براي استفاده جاروي مكشي كه در ديواره استخر كارگذاشته مي شود باشد. با استفاده از اين سيستم امكان جاروب نمودن كليه اجسام معلق و غير معلق نسبتاً درشت از داخل كاسه استخر وجود خواهد داشت.

خروجي هاي سيستم تامين خلاء نبايد بيش از 20 سانتي متر پايين تر از سطح آب استخر قرار گرفته باشد.

  • مواد منعقد كننده (آلوم)

آلوم يا سولفات آلومينيوم، ماده منعقد كننده اي است كه قبل از فيلتر نمودن آب به داخل آب استخر تزريق ميشود تا مواد معلق آب را منعقد نموده و آنها را به اجزاي بزرگتري كه به راحتي توسط فيلتر جذب ميگردد، تبديل نمايد.

وقتي ماده منعقد كننده به آب اضافه شود، در اثر وجود مواد قليايي آب، يك ماده رسوبي غير قابل انحلال ژله مانند موسوم به فلاك تشكيل ميشود.
فلاك، مواد خوب تقسيم شونده شامل مواد ارگانيك، تركيبات رنگي و باكتريها را به خود جذب كرده و به دام مياندازد، بستر ماسهاي فيلتر، اين فلاك را از آب جدا ميكند و نتيجتاً آب زلال و تميز از فيلتر خارج ميشود. بايد به اين نكته توجه شود كه مدت زمان معيني براي انجام واكنش شيميايي بايد وقت قائل شد،
در غير اين صورت ممكن است فلاك در داخل استخر تشكيل گرديده و آب را كدر نمايد.

علت كدر شدن آب به علت ورود آلوم به داخل آب استخر اين است كه آب در حالت معمولي مقداري يونيزه است و يون منفي آن مطابق واكنش ذيل با آلومينيوم تشكيل يك رسوب كلوييدي يا همان فلاك را ميدهد كه اين ماده ته نشين نميشود و به صورت معلق در آب استخر باقي ميماند و لذا از بالا و بيرون استخر كدر ديده ميشود.
و به همين خاطر است كه بايد دبي پمپ تزريق سولفات به گونهاي تنظيم شده باشد كه آلوم داخل لوله، 
قبل از رسيدن به فيلتر واكنش كامل انجام دهد و مقدار اضافي آلوم جهت عبور به فيلتر و بعد از آن به داخل آب استخر باقي نماند.

Untitled.

بنابراين آلوم بايد به گونه اي به مخزن مكش وارد شود كه فرصت لازم براي تشكيل فلاك موجود باشد. آلوم
pH آب استخر را پايين ميآورد، چرا كه تركيبي اسيدي بوده و با تركيب قليايي داخل آب استخر واكنش
شيميايي صورت ميدهد. لذا پس از تزريق آلوم بايد كنترل دقيقي در خصوص
pHصورت گيرد تا از محدوده
مجاز خارج نگردد.
با استفاده از كلسيت به عنوان ماده فيلتر به جاي ماسه ميتوان اسيديت هایي را كه استفاده از آلوم ايجاد
ميكند، خنثي نمود. كلسيت همچنان كه خاصيت اسيديته آلوم را خنثي ميكند، به تدريج تحليل ميرود و
از اين رو بايد مرتباً دانه هاي تازه كلسيت به فيلتر اضافه نمود.

رقيق سازي يا تزريق آب تازه
به طور كلي تصفيه كردن نمي تواند همه آلاينده هاي آب استخر را حذف نمايد، از طرفي همواره بخشي
از آب استخر به دليل تبخير و نيز خروج از طريق مجراي فاضلاب حاشيه استخر، از چرخه سيستم گردش
آب خارج مي شود. به همين دليل الزامي است به ازاء هر شناگر حداقل 30 ليتر آب تازه در روز به سيستم
گردش آب استخر افزوده شود.

گردش آب در استخر

كليات
هدف از طراحي و ساخت سيستم گردش آب در استخر اين است كه آب آلوده به گونه هاي پيوسته و موثر

به ميزان مشخصي از استخر بيرون كشيده شده و به سمت مركز گندزدايي برده شده و سرانجام پس از
تصفيه بار ديگر به استخر برگردانده شود تا بدين ترتيب ميزان پيش بيني شده و مورد نياز گندزدايي و زلال
بودن آب استخر بدست آيد. كارآيي سيستم گردش آب به گزينه ميزان گردش آب
و ترتيب مناسب برداشت
آب آلوده و بازگرداندن آب تصفيه شده به استخر بستگي دارد.

نرخ گردش آب
بديهي است كه ميزان گردش آب در يك استخر عنصري اساسي در تعيين ابعاد تجهيزات تصفيه آب
مانند لوله ها، پمپ ها، فيلترها و غيره بوده و هزينه و ظرفيت دستگاهها را تحت تاثير قرار ميدهد. 

اين مطلب بايد از همان ابتداي طراحي استخر به كمك كارشناسان مربوطه مشخص گردد. اما مهمتر از آن اثري
است كه بر ميزان گندزدايي و زلال شدن آب خواهد گذاشت. براي طراحي اوليه بايد براي زمان گردش آب
يعني مدت زمان لازم براي اين كه كل آب استخر از فيلتر عبور كند از دادههاي جدول زیر استفاده نمود.
محل اتصال دريچه هاي تخليه آب آلوده يا ورود آب گندزدايي شده در كاسه استخر داراي اهميت ويژه اي
است زيرا در بخش كم عمق استخر، كه بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرد، آلودگي در سطح و در عمق آب
بيشتر است. بنابراين اتصالات و مجاري بايد به گونه اي باشند كه تمركز آلودگي ها را در اين بخش از استخر
كاهش دهد. روشي كه عمدتاً مورد استفاده قرار مي گيرد، ورود آب تازه گندزدايي و تصفيه شده در بخش 

كم عمق استخر و تخليه آب آلوده از طريق كانال سرريز سراسري و از طريق مجراي تخليه واقع در بخش
عميق استخر است.
در استخرهاي سرپر، آب زلال از طريق مجاري مستقر در وسط و موازي ضلع طولي استخر وارد ميشود
در حالي كه تخليه آب آلوده از طريق مجرا و دريچه هاي واقع در بخش عميق و از طريق كانال سرريز صورت
ميگيرد.
در نصب دريچه هاي ورودي يا خروجي آب بايد دقت كافي گردد تا امكان هر نوع دست كاري يا
آسيب رساني عمدي را از شناگران سلب نمايد و ترتيب اتخاذ شده بايد بهترين سازش بين الزامات ايدهآل و
زلال بودن و گندزدايي آب را برقرار سازد .

Untitledq
سيستم گردش آب
سيستم گردش آب استخر شامل مجموعه اي از تاسيسات و تجهيزات ميگردد كه حدفاصل لوله كشي
ورودي تا خروجي آب استخر را در بر مي گيرد. در اين فاصله موگير، پمپ ها، گرمكن ها، فيلترها و تجهيزات
تزريق مواد ضدعفوني كننده، تجهيزات آلوم زني، تجهيزات سختي گير آب، دستگاه هاي مبدل حرارتي و
تجهيزات فيلتراسيون نصب ميگردند. اين تجهيزات بايد به گونهاي انتخاب گردند كه افت فشار آب در مسير
گردش، حداقل باشد. در تعيين سرعت گردش يا تعداد دفعات تعويض آب استخر در شبانه روز، از قانون
ترقيق متوالي استفاده ميشود.

موگير یا صافي
براي پمپها بايد يك موگير یا صافي پيش بيني شود كه كار آن گرفتن مو، پارچه و ساير مواد خارجي
معلق در آب قبل از ورود به دهانه مكش پمپ است. البته فيلترها نيز قادر به گرفتن مو و پارچه از آب
جرياني هستند ولي تميز كردن آنها از اين گونه مواد خارجي دشوارتر است. با تعبيه موگير قبل از پمپ 

ميتوان رشته هاي بلند مو و پارچه را پيش از اينكه وارد پوسته پمپ شوند از آب جدا نمود. اين امر از پيچيدن 

رشته هاي مو و پارچه به دور پروانه پمپ جلوگيري مينمايد.
موگير تشكيل شده از يك غربال سبدي شكل قابل برداشت و نظافت كه به گونهاي نصب شده است كه
آب از سمت داخل آن عبور ميكند. اين صافي يا غربال بايد غير قابل خوردگي بوده و قطر سوراخهاي آن از
3/2 ميليمتر بيشتر نباشد. همچنين مجموع مساحتهاي اين سوراخها بايد حدود 10برابر مساحت مقطع
لوله ورودي باشد. با چنين مساحتي افت فشار كاهش يافته و طول مدت كاركرد موگير قبل از نياز به تميز
كردن آن افزون ميگردد. بايد در طرفين موگير شيرهايي نصب شوند تا هنگام نظافت آن، مانع جريان يافتن
آب به درون غربال گردند.
بايد موگير به گونه اي طراحي شده باشد كه بتوان غربال آن را سريعاً بيرون آورده و تميز نمود بدين معني
كه پوسته موگير بايد با حداقل پيچ و مهره محكم شود و يا از نوع يوغي شكل باشند.
در سيستم هايي كه صافي بر روي بخش مكنده پمپ قرار داده شده است، نيازي به نصب صـافي در مـسير
تخليه آب نيست.

پمپ ها
پمپ گردش آب بايد داراي ظرفيت مناسبي متناسب با الزامات طراحي استخر و نيز داراي فيلتر
پس شويي باشد. مناسبترين پمپها براي اين نوع كار مداوم، پمپهاي سانتريفيوژي تك مرحله هاي، دو
مكشي، با محفظه دو پارچه افقي و موتور محرك الكتريكي ميباشند.
جنس پمپ نبايد چدنی باشد و روي پايه بتني نصب، تراز و محكم شوند. پيچ هاي داخل فونداسيون بايد
هنگامي كه پمپ به وسيله فاصله پركن يا گوه در محل مستقر ميگردد، با دست بسته شوند و سپس به پايه
دوغابريزي شود. بعد از سفت شدن دوغاب، پيچهاي فونداسيون محكم شده و تراز بودن پمپ مورد بررسي
مجدد قرار ميگيرد. هرگونه ناترازي پمپ با قرار دادن فاصله پركن يا گوه در زيرپمپ يا موتور اصلاح ميشود.
چنانچه پمپ در محلي نصب شود كه لازم باشد سر و صداي ناشي از ارتعاش پمپ محدود گردد سراسر
فونداسيون پمپ بايد روي بالشتك چوب پنبهاي قرار داده شود. اين فونداسيون بتني بايد با چنان ابعادي
ساخته شود كه وزن آن حداقل دو برابر وزن پمپ باشد.
پمپ ميبايد تـا حـد ممكـن نزديـك اسـتخر و زيـر خـط سـطح آب اسـتخر نـصب گـردد. ايـن وضـعيت
اقتصاديترين حالت نصب پمپ بوده و غوطهوري دائمي پرههاي پمپ را اطمينان ميدهد. پمپ مورد استفاده
در صورتي كه بالاي شيب هيدروليك نصب شود، بايد از نوع
Self priming انتخاب گردد. يك گيج كه نشان
دهنده ميزان فشار و خلاء باشد بايد بر روي قسمتي كه عمل مكش را انجام دهد نصب گردد و همچنين يك
گيج ديگر بايد بر روي قسمت ديگر پمپ كه آب تخليه مي شود قرار داده شود.

لوله ها

لوله ها و اتصالات سيستم گردش آب بايد از جنس مواد غير سمي، مقاوم در برابر خوردگي و قادر به
كاركردن در شرايط فشار سيستم باشد. مواد قابل قبول براي سيستم گردش آب استخر عموماً UPVC مي باشد.

 سرعت گردش آب
ابعاد لوله ها، اتصالات و شيرهاي تعبيه شده در سيستم گردش آب بايد به گونه اي طراحي و ساخته شده
باشند كه سرعت گردش آب تحت شرايط مكش از 170ليتر بر ثانيه و تحت جريان ثقلي از 85ليتر بر ثانيه
بيشتر نشود

لوله كشي
لوله هاي انشعابي از خروجي هاي مكشي سيستم تخليه آب بايد بر اين مبنا طراحي و ساخته شـوند كـه
در مجموع قادر باشند 100درصد آب موجود در سيستم گردش آب اسـتخر را در مـدت زمـان معـين شـده
انتقال دهد. سرعت مكش در داخل لوله نبايد از 1/8متر بر ثانيه بيشتر شود. هر لوله مكشي اصلي به سـمت
پمپ بايد به شيري مجهز باشد كه امكان كنترل جريان تخليه كلي را فراهم نمايد. حداقل 30درصـد از كـل
آب گردشي بايد از طريق سيستم تخليه اصلي عبور نمايد

فیلتر شنی

شما عزیزان می توانید برای خرید فیلتر شنی و انواع دستگاه های تصفیه استخر به فروشگاه استخرشاپ اعتماد کنید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *